BIEN RANG (비엔 란) 다낭 해산물 레스토랑

재료: 신선하고 싱싱한 해산물; 유명 브랜드의 양념; 야채는 안전한 채소 지역에서 수입됩니다. 재료가 직접적인 신선하게 요리되고 양념, 방부제 및 식품 색상을 오용하지 않습니다.
주방은 친척을 위해 요리하는 것처럼 항상 고객님의 건강과 안전에 대해 관심합니다: 음식이 맛있고, 깨끗하고 건강에 좋게 요리되어야 합니다 .
직원들이 고객님을 위해 을 활발하고, 친철하고 전력을 다합니다...

더보기
  • 앙트레
  • 해물
  • 뜨거운 냄비
  • 음료수
  • 디저트

삶은 왕새우 (Tôm hùm)

삶은 왕새우/ 사시미 왕새우/...
접촉 가격

CÁ CHUỒN NƯỚNG

Cá chuồn khô nướng

Gỏi cá lạc

Gỏi cá lạc

Gỏi mực chuối chát

Gỏi mực chuối chát

Gỏi xoài trộn tôm

Gỏi xoài trộn tôm

Gỏi nấm tuyết hải sản

Gỏi nấm tuyết hải sản với nước mắm gừng

Gỏi bò cay

Gỏi bò cay

Khổ qua xào trứng

Khổ qua xào trứng

코미디 사시미 tu hài

코미디 사시미
접촉 가격

삶은 오징어 한 종류(비엔짠 믁라) Muc

1. 생강으로 삶은 오징어 한 종류(믁낭) 2. 생강으로 삶은 오징어 한 종류(믁껌) 3. 쌀로 구운 오징어 한 종류(믁라) 4. 삶은 오징어 한 종류(비엔짠 믁라)
접촉 가격

게-꽃게 (ghẹ)

1. 레몬그라스로 삶은 꽃게 2. 타마린드로 구운 꽃게 3. 소금으로 구운 꽃게 4. 짜우머우와 꽃게의 국물 5. 양파와 생강으로 구운 꽃게
접촉 가격

삶은 새우의 한 종류(똠띳) (Tôm tít)

삶은 새우의 한 종류(똠띳), 마늘과 섞은 새우의 한 종류(똠띳) 비엔짠 소금으로 구운 새우의 한 종류(똠띳
접촉 가격

운 왕새우 (Tôm sú)

운 왕새우: 1. 소금으로 구운 왕새우 2. 타마린드로 구운 왕새우 3. 마늘과 섞은 왕새우 4. 삶은 새우의 한 종류(똠띳) 5. 마늘과 섞은 새우의 한 종류(똠띳) 6. 비엔짠 소금으로 구운 새우의 한 종류(똠띳)
접촉 가격

Cua

Cua sốt ớt Singapore/ Xào hành gừng/ Lẫu cua
접촉 가격